MWall Professional
3D wandpanelen nieuwste trend in muurbekleding voor:
Webshop

Voorwaarden

Algemene voorwaarden
Artikel 1. Algemene definities
1.1 In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:
a. M-Wall B.V.: M-Wall B.V., gevestigd te Eindhoven, zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nr. 52273075.;
b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie M-Wall B.V.
Producten levert en/of Diensten verricht, dan wel met wie M-Wall B.V. een overeenkomst aangaat of met wie M-Wall B.V. in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst;
c. Overeenkomst: de tussen partijen gesloten overeenkomst waarop deze voorwaarden door M-Wall B.V. toepasselijk zijn verklaard. Voor alle aanbiedingen, verkopen, leveringen en diensten door M-Wall B.V. gedaan gelden de algemene bepalingen zoals hierna vermeld. Ook indien door de opdrachtgever andere voorwaarden van toepassing worden verklaard, zullen deze voor M-Wall B.V. niet gelden, tenzij zulks uitdrukkelijk en schriftelijk wordt overeengekomen tussen partijen. Door het vragen van offerte c.q. het plaatsen van een order wordt de opdrachtgever geacht M-Wall B.V.’s voorwaarden te hebben aanvaard. De Opdrachtgever wordt geacht op de hoogte te zijn met de inhoud van deze voorwaarden;
d. Producten: alle M-Wall B.V. wandbekleding producten. Producten van andere fabrikanten vallen ook onder deze voorwaarden. Echter kunnen producten van andere fabrikanten onderhavig zijn aan aanvullende of afwijkende voorwaarden. 
e. Diensten: alle werkzaamheden die M-Wall B.V. voor of ten behoeve van een opdrachtgever verricht;
f. Order: iedere opdracht van opdrachtgever aan M-Wall B.V., in welke vorm dan ook.
Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Behoudens wanneer, mede gezien de aard van de overeengekomen of overeen te komen prestaties, andere algemene voorwaarden van M-Wall B.V. van toepassing zijn, maken deze voorwaarden deel uit van alle overeenkomsten en zijn deze voorwaarden van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen M-Wall B.V. en opdrachtgever, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst.
2.2 De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van opdrachtgever wordt door M-Wall B.V. uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Artikel 3. Aanbiedingen, totstandkoming van Overeenkomsten en opgaven en aanduidingen van Producten en Diensten
3.1 Alle aanbiedingen van M-Wall B.V. zijn vrijblijvend en M-Wall B.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen wanneer opdrachtgever veranderingen aan de grondslag en of uitgangspunten aanbrengt, door stijgingen van grondstof-, logistieke en of andere product gerelateerde direct of indirecte kosten, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is als ook aanpassingen van de wettelijke belastingen zoals b.v. BTW.
3.2 Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover M-Wall B.V. een order van opdrachtgever schriftelijk (daaronder begrepen per e-mail) of mondeling (telefonisch) aanvaardt of door M-Wall B.V. uitvoering aan een order wordt gegeven, tenzij opdrachtgever met andere middelen bewijst dat M-Wall B.V. de order van opdrachtgever onverkort en onvoorwaardelijk heeft aanvaard. Indien M-Wall B.V. op verzoek enige prestatie verricht voordat volledige overeenstemming is bereikt over de prijs en betalingscondities voor die prestatie, zal Opdrachtgever M-Wall B.V. daarvoor, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 5 en 6, betalen conform de dan bij M-Wall B.V. geldende tarieven. Voor zover Opdrachtgever een –in afwijking van de eerste volzin van dit artikellid- bindend aanbod van M-Wall B.V. aanvaardt met afwijkingen van ondergeschikte betekenis, maken die afwijkingen geen deel uit van de Overeenkomst en komt de Overeenkomst tot stand overeenkomstig M-Wall B.V.’s aanbod.
3.3 Alle opgaven van M-Wall B.V. van getallen, maten, gewichten, kleuren van Producten en of diensten zijn met zorg gedaan. M-Wall B.V. kan er niet voor instaan dat zich terzake geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters, tekeningen, foto’s, 3D impressies of modellen zijn slechts aanduidingen van de betreffende Producten en/of Diensten. Wanneer Opdrachtgever aantoont dat de (af)geleverde Producten en/of Diensten zodanig afwijken van de opgaven van M-Wall B.V. of van de monsters, tekeningen, foto’s, 3D impressies of modellen dat hij niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden, echter slechts voor zover die ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is.
Artikel 4. Wijzigingen en aanvullingen
4.1 Wijzigingen en aanvullingen van enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. Een dergelijk schriftelijk stuk geldt eerst tussen partijen indien het ondertekend is door een bevoegde vertegenwoordiger van M-Wall B.V..
4.2 Wanneer een wijziging en/of aanvulling als bedoeld in lid 1 wordt overeengekomen, geldt deze wijziging of aanvulling slechts voor de betreffende Overeenkomst.
Artikel 5. Prijzen
5.1 Alle prijzen van M-Wall B.V. zijn uitgedrukt in Euro en inclusief omzetbelasting, een en ander tenzij anders aangegeven. Tenzij in M-Wall B.V.’s brochures, prijscouranten of ander promotiemateriaal anders wordt vermeld of tenzij nadrukkelijk anders overeen gekomen, komen separaat ten laste van Opdrachtgever de kosten van verpakking en verzending, de kosten van in- en uitvoerrechten en accijnzen, alsmede alle (overige) heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van enige prestatie.
5.2 Alhoewel M-Wall B.V. steeds de nodige zorgvuldigheid betracht bij het communiceren en formuleren van haar aanbiedingen en prijzen, kan Opdrachtgever hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van de gegevens ontlenen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5.3 Elke verandering van de factoren die op de prijs en op de in lid 1 genoemde extra kosten van M-Wall B.V. van invloed zijn, waaronder aankoopprijzen, valutakoersen, in- en uitvoerrechten en andere bij in- of uitvoer verschuldigde heffingen, verzekeringstarieven, vrachttarieven en overige heffingen of belastingen, kan M-Wall B.V. doorberekenen aan Opdrachtgever. Slechts indien dit binnen drie maanden na aanvaarding van de Order door M-Wall B.V. geschiedt en mits Opdrachtgever een beroep op de vernietigingsgronden toekomt als bedoeld in artikel 6:235 BW, is Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.
5.4 Indien het afleveringsadres van opdrachtgever gevestigd is buiten de zone waarin onze leverancier standaard kosten voor rekent, is M-Wall B.V. gerechtigd de verzendkosten en zoals onder punt 5.3 vermelde mogelijk kosten om het werkelijke bedrag en administratiekosten te verhogen. De Opdrachtgever zal van dergelijk geval voor levering op de hoogte worden gesteld en de extra kosten zullen hem worden voorgelegd. In Nederland vallen de Waddeneilanden buiten de algemene leveringszone en alle landen buiten Nederland.
5.5 Opdrachtgever vrijwaart M-Wall B.V. voor alle kosten en schade die voor M-Wall B.V. mochten voortvloeien uit het feit:
a. dat Opdrachtgever niet deugdelijk geregistreerd staat voor de omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EG-lidstaat en/of;
b. dat Opdrachtgever onjuiste of ontijdige gegevens verstrekt aan M-Wall B.V. en/of de autoriteiten op het gebied van omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EG-lidstaat.
Artikel 6. Betaling
6.1 Indien geen andere betalingscondities zijn overeengekomen, is de betalingsconditie vooruit betaling middels I-Deal betaling op onze website, of vooruitbetaling middels overschrijving van de vooraf ontvangen factuur.
6.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van een vordering zijnerzijds met een vordering van, tenzij dit hem op basis van een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke of arbitrale uitspraak wordt toegestaan.
6.3 In behandeling genomen reclames en/of garantie-aanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel, gedeeltelijke betaling of retourneren van de goederen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
6.4 Indien door M-Wall B.V. uit coulance-overwegingen of anderszins, aan Opdrachtgever uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.
6.5 Indien de Opdrachtgever binnen 14 dagen na de factuurdatum niet voor betaling heeft zorg gedragen is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is M-Wall B.V. gerechtigd het te vorderen bedrag te verhogen met rente op basis van 1,5% per maand vanaf de vervaldag, onverminderd een verhoging van het verschuldigde bedrag met incasso-, gerechts- en andere inningkosten, waaronder begrepen de kosten van een advocaat, dit alles tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,00, één en ander exclusief
BTW.
Artikel 7. Afleveringstermijn
7.1 De door M-Wall B.V. opgegeven afleveringstermijn voor Producten en/of termijn voor het leveren van Diensten is indicatief, niet fataal en gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor M-Wall B.V. geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan M-Wall B.V. verstrekte gegevens. M-Wall B.V. zal de opgegeven afleveringstermijn zoveel als mogelijk in acht nemen.
7.2 Voor zover de Overeenkomst op enige werkdag voor 10.00 uur tot stand komt, gaan genoemde termijnen in op de datum van totstandkoming van de Overeenkomst. Voor zover de Overeenkomst op enige werkdag, vrijdag uitgezonderd, na 10.00 uur tot stand komt, gaan genoemde termijnen in op de eerste werkdag na totstandkoming van de Overeenkomst. Voor zover de Overeenkomst in het weekend, op een algemeen erkende feestdag in de zin van de Algemene termijnenwet of op vrijdag na 10.00 uur tot stand komt, gaan genoemde termijnen in op de eerstvolgende reguliere werkdag.
7.3 Indien M-Wall B.V. voor uitvoering van de Overeenkomsten gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Opdrachtgever moeten worden verstrekt, gaan de termijnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 2, in op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen bruikbare vorm in het bezit zijn van M-Wall B.V..
7.4 Levering door M-Wall B.V. vindt tenminste plaats op de door M-Wall B.V. aangegeven levertermijn. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan ontvangt u opdrachtgever, tijdig voorafgaand aan de vermelde leverdatum en of binnen 2 werkdagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft opdrachtgever tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan M-Wall B.V.. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
7.5 Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de Opdrachtgever gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat M-Wall B.V. het in artikel 7.4 genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen en goedgekeurd op de bankrekening van de Opdrachtgever teruggestort.
Artikel 8. Aflevering en risico
8.1 De (af)levering van de door opdrachtgever bestelde producten, inclusief de kosten van aflevering en de overgang van het risico geschieden op de onder artikel 6 genoemde betalingsvoorwaarden.
8.2 Indien is overeengekomen dat (af)levering niet onder vooruitbetaling plaatsvindt, geschiedt de aflevering en de risico-overgang van de Producten en de verpakking daarvan steeds op de plaats en het tijdstip waarop de Producten ter ontvangst worden aangeboden aan Opdrachtgever. M-Wall B.V. zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van bovengenoemd tijdstip en plaats en Opdrachtgever zal de Producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na de kennisgeving, afnemen.
8.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat zijnerzijds niets in de weg staat aan het nakomen van bepaalde overeengekomen termijnen, waaronder begrepen afleverings-, afnamentijdstippen en betalingsafspraken.
8.4 Mocht Opdrachtgever de Producten niet of niet tijdig afnemen, dan zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. M-Wall B.V. is alsdan gerechtigd de Producten voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Opdrachtgever blijft alsdan de koopsom verschuldigd.
Artikel 9. Overmacht
9.1 Indien M-Wall B.V. door een niet toerekenbare tekortkoming (“overmacht”) niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand. of gedeeltelijk te ontbinden.
9.2 Indien de overmacht toestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel
9.3 Onder overmacht van M-Wall B.V. wordt verstaan elke van de wil van M-Wall B.V. onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen jegens Opdrachtgever wordt verhinderd, vertraagd of oneconomisch gemaakt of waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van M-Wall B.V. kan worden verlangd.
9.4 Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmacht toestand op de hoogte stellen
Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
10.1 De eigendom van de Producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op Opdrachtgever nadat deze al hetgeen hij terzake van krachtens overeenkomst afgeleverde of af te leveren Producten aan M-Wall B.V. verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen koopsom, eventuele ingevolge deze Voorwaarden of de Overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen en kosten, alsmede eventuele krachtens zodanige Overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden.
10.2 Ieder bedrag dat van Opdrachtgever wordt ontvangen zal allereerst strekken ter voldoening van die vorderingen die M-Wall B.V. op Opdrachtgever mocht hebben ten aanzien van welke M-Wall B.V. in lid 1 niet een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt.
10.3 Voordat de eigendom van de Producten op Opdrachtgever is overgegaan, is Opdrachtgever niet gerechtigd de producten aan derden te verhuren of in gebruik te geven, aan derden te verpanden, of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. Opdrachtgever is slechts gerechtigd de Producten, waarvan M-Wall B.V. eigenaar is, aan derden te verkopen of (af) te leveren, voor zover dit in het kader van Opdrachtgever’s normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.
10.4 Opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van M-Wall B.V. te bewaren, en deze te verzekeren tegen risico’s als brand, ontploffing, schade en diefstal. Op eerste verzoek van M-Wall B.V. daartoe zal Opdrachtgever alle rechten op de betrokken verzekeraars in dit verband cederen aan M-Wall B.V..
10.5 Indien en zolang M-Wall B.V. eigenaar van de Producten is, zal Opdrachtgever M-Wall B.V. onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer enig onderdeel van de Producten verloren is gegaan dan wel is beschadigd, of de Producten in beslag worden genomen en/of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de Producten. Voorts zal Opdrachtgever M-Wall B.V. op M-Wall B.V.’s eerste verzoek meedelen waar de Producten, waarvan M-Wall B.V. eigenaar is, zich bevinden.
10.6 Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal Opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendomsvoorbehoud- ) rechten van M-Wall B.V..
Artikel 11. Intellectuele eigendom en eigendomsrechten van derden. op intellectuele eigendomsrechten van derden. Producten, bijvoorbeeld door de Producten te kopiëren, te bewerken of na te maken.
11.1 M-Wall B.V. verklaart dat, voor zover zij weet, door de producten geen inbreuk wordt gemaakt op in de Benelux geldende rechten van intellectuele eigendom van derden. M-Wall B.V. kan opdrachtgever echter niet vrijwaren voor eventuele inbreuken op intellectuele
11.2 Indien M-Wall B.V. Producten vervaardigt of doet vervaardigen in specifieke opdracht van Opdrachtgever op basis van een ontwerp dat niet van M-Wall B.V. afkomstig is, vrijwaart
Opdrachtgever M-Wall B.V. terzake van alle inbreuken met betrekking tot (de vervaardiging en het gebruik van) de Producten
11.3 Opdrachtgever staat ervoor in geen inbreuk te maken (noch derden zulks toe te staan of mogelijk te maken) op intellectuele eigendomsrechten van M-Wall B.V. met betrekking tot de
Artikel 12. Inspectie en reclame
12.1 Opdrachtgever is verplicht de Producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele reclames over gebreken aan de Producten die zijn te wijten aan materiaal of fabricagefouten, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen de afgeleverde Producten en de daarvoor op de orderbevestiging en/of factuur gegeven beschrijving, moeten uiterlijk binnen 8 dagen na aankomst van de Producten schriftelijk dan wel telefonisch aan M-Wall B.V. worden meegedeeld.
12.2 Na het ontdekken van enig gebrek is Opdrachtgever verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking of installatie van de betreffende Producten onverwijld te staken.
12.3 Opdrachtgever zal alle door M-Wall B.V. voor onderzoek en reclame gewenste medewerking verlenen, onder meer door M-Wall B.V. in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van bewerking, verwerking, installatie en/of gebruik.
12.4 Opdrachtgever heeft geen recht tot reclameren ten aanzien van Producten waarvan door M-Wall B.V. geen controle op de reclame kan plaatsvinden.
12.5 Het staat Opdrachtgever niet vrij de Producten te retourneren, voordat M-Wall B.V. daarmee schriftelijk heeft ingestemd. De kosten van retourneren zijn voor Opdrachtgever en de Producten blijven voor zijn risico, tenzij het product direct na aanschaf defect is (DOA) of het product door ons verkeerd geleverd is.
12.6 Gebreken terzake van een afzonderlijke partij Producten, die onderdeel uitmaakt van een uit meer partijen bestaande leverantie geven Opdrachtgever slechts het recht op ontbinding van de gehele Overeenkomst wanneer van Opdrachtgever instandhouding van het resterende gedeelte van de Overeenkomst niet in redelijkheid kan worden verlangd.
12.7 Opdrachtgever kan geen aanspraken terzake van reclames over gebreken van Producten doen gelden jegens M-Wall B.V. zolang Opdrachtgever enige niet daar rechtstreeks tegenover staande verplichting jegens M-Wall B.V. niet is nagekomen.
12.8 Indien Opdrachtgever tijdig, correct en terecht reclameert terzake van gebreken van een Product, is de daaruit voor M-Wall B.V. voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de in artikel 13.1 omschreven verplichtingen, al naar gelang de aard van de reclamering met inachtneming van de overige bepalingen van artikel 13. ten. verwerkingsmethodieken sluiten iedere aansprakelijkheid uit.?Tijdens de garantieperiode wordt een afschrijving over de garantieperiode binnen het lopende jaar gehanteerd.
Artikel 13. Garantie
13.1 M-Wall B.V. verzekert de klant van een kwalitatief hoogstaand product. M-Wall B.V. garandeert de klant dergelijke kwaliteit conform overeengekomen specificaties. Bewaar uw factuur zorgvuldig als bewijs van aankoop. Mogelijke klachten ontstaan door niet zorgvuldige omgang met de producten in het algemene en of verkeerder applicatie en of onderhoud, worden van deze garantietermijn uitgeslo
13.2 Als algemene garantiebepaling gaan wij van een rechtmatig gebruik uit waarvoor dit product bestemd is. Alle andere toepassingen als ook het niet opvolgen van de gebruikelijke
13.3. De garantie dekt alléén de vervanging van de geleverde Producten. Van garantie zijn uitgesloten de vervolg-, verwerkings-, of verwijderingkosten evenals aansprakelijkheden
tegenover derden en of hun eigendommen (producten). De vervanging zal gebeuren door gelijkwaardige Producten, zover beschikbaar op het ogenblik van vervanging. Hierbij dient u rekening te houden dat afhankelijk van trendbewegingen in de markt kleur als ook samenstellingen/afmeting kunnen variëren van het voorheen geleverde producten.
13.4 Uitgesloten van deze garantie is normale slijtage, foutieve applicatie en of gebruik van de Producten, onaangepast gebruik, beschadiging, of andere door buitenaf toegebrachte beschadigingen.
13.5 Bij een geschil voortvloeiend uit deze garantie kan elk van de partijen een beroep doen op een onafhankelijke deskundige welke een bindend advies uit zal brengen. De kosten van dit advies komen voor rekening van de in het ongelijk gestelde partij. Wanneer deze clausule wordt toegepast dienen deze kosten vooraf schriftelijk te worden overeengekomen tussen beide partijen.
Artikel 14. Aansprakelijkheid en vrijwaring
14.1 M-Wall B.V. is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van Opdrachtgever of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, voortvloeiend uit het gebruik van de Producten.
14.2 De aansprakelijkheid van M-Wall B.V. jegens Opdrachtgever is uit welken hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de betreffende contractsom (exclusief BTW). Indien geen contractsom kan worden aangewezen, is M-Wall B.V.’s aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat zij terzake van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt.
14.3 De aansprakelijkheidsbeperkingen in de leden 1 en 2 blijven buiten toepassing voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van M-Wall B.V. of haar hoogste leidinggevende personeel of voor zover M-Wall B.V.’s aansprakelijkheid voortvloeit uit het dwingend toepasselijke productaansprakelijkheidsrecht.
14.4 Behoudens in geval van grove schuld of opzet van M-Wall B.V. of haar hoogste leidinggevend personeel, zal Opdrachtgever M-Wall B.V. vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, terzake van vergoeding van schade, kosten of interesse, verband houdende met de Producten, c.q. voortvloeiende uit het gebruik van de Producten, tenzij Opdrachtgever redelijkerwijs geen enkel verwijt met betrekking tot de schade valt te maken.
14.5 M-Wall B.V. is nimmer aansprakelijk voor welke schade door wie dan ook geleden, voor zover deze schade voortvloeit uit onzorgvuldig gebruik van de Producten of uit gebruik van de Producten in strijd met de bijgeleverde gebruiksaanwijzing enof verwerkingsinstructie.
Artikel 15. Overige verplichtingen en verantwoordelijkheden 
15.1 Opdrachtgever zal aan M-Wall B.V. alle voor de uitvoering van M-Wall B.V.’s werkzaamheden benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan.
15.2 Opdrachtgever zal op de Producten aangebrachte merk- en/of herkenningstekens niet geheel of gedeeltelijk verwijderen of onzichtbaar maken.
Artikel 16. Ontbinding
16.1 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van
het bedrijf van Opdrachtgever, zullen alle Overeenkomsten met Opdrachtgever van rechtswege
zijn ontbonden, tenzij M-Wall B.V. Opdrachtgever binnen redelijke tijd (in voorkomende gevallen op verlangen van de bewindvoerder of de curator) mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomsten te verlangen, in welk geval M-Wall B.V. zonder ingebrekestelling gerechtigd is:
a. de uitvoering van de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
b. al haar eventuele verplichtingen ten opzichte van Opdrachtgever op te schorten;
een en ander onverminderd M-Wall B.V.’s andere rechten onder welke Overeenkomst met
Opdrachtgever dan ook en zonder dat M-Wall B.V. tot enige schadevergoeding is gehouden.
16.2 Indien Opdrachtgever niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins
tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien,
is Opdrachtgever in verzuim en is M-Wall B.V. gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:
a. de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op
te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
b. die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden; een en ander onverminderd M-Wall B.V.’s andere rechten onder welke overeenkomst met Opdrachtgever dan ook en zonder dat M-Wall B.V. tot enige schadevergoeding is gehouden.
16.3 Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 of lid 2 zijn respectievelijk alle
vorderingen van M-Wall B.V. op Opdrachtgever en de bedoelde vorderingen uit hoofde van de
betreffende Overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is M-Wall B.V.
gerechtigd de betreffende Producten terug te nemen. In dat geval zullen M-Wall B.V. en haar
gemachtigde(n) zijn gerechtigd om de terreinen en de gebouwen van Opdrachtgever te
betreden teneinde de Producten in bezit te nemen. Opdrachtgever is verplicht de nodige
maatregelen te nemen teneinde M-Wall B.V. in de gelegenheid te stellen haar rechten te
effectueren.
Artikel 17. Overdracht van rechten en verplichtingen
17.1 Het is M-Wall B.V. toegestaan de in enige Overeenkomst met Opdrachtgever omschreven
rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van M-Wall B.V. worden overgedragen, dient M-Wall B.V. Opdrachtgever hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen en heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden. M-Wall B.V. is niet tot enige schadevergoeding terzake gehouden.
17.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van M-Wall B.V..
 Artikel 18. Uitoefening van opschortings-, ontbindings- en vernietigingsrechten
 18.1 Indien M-Wall B.V. op basis van de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn
en hadden moeten zijn, in alle redelijkheid meent rechtsgeldig een opschortings-, ontbindingsen/of een vernietigingsrecht te kunnen uitoefenen, is M-Wall B.V. niet gehouden tot betaling vande wettelijke rente, in het geval later mocht komen vast te staan dat zij bedoeld(e) recht(en)niet rechtsgeldig heeft uitgeoefend.
Artikel 19. Toepasselijk recht, informatieplicht en bevoegde rechter
19.1 Op deze Voorwaarden, alsmede op alle Overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing.
19.2 Derden treden niet toe tot enige overeenkomst tussen M-Wall B.V. en Opdrachtgever op
basis van een derdenbeding in deze Voorwaarden of de Overeenkomst.
19.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe
bevoegde rechter in Nederland.
 
Populaire producten